Fler anställda och ökat personalinflytande måste utgöra grunden för ny arbetstidsmodell

Umeå kommuns nya heltidsmodell omfattar mellan 3 500-4 000 anställda inom vård och omsorg. Införandet av modellen innebar ursprungligen att personalen utsattes för något som påminde om utpressning. Personalen fick två val: Skriv under ett nytt anställningsavtal som innebar heltid men med risk för försämrade arbetsvillkor. Eller vägra skriva på avtalet och riskera att bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Arbetarpartiet anser att en ny modell för heltidsarbete måste bygga på fler anställda och ett ökat personalinflytande. De som arbetar med vård och omsorg har länge haft en oacceptabelt hög sjukfrånvaro. En betydande orsak till detta är den minskade personaltätheten. I mitten på 90-talet gick det 0,9 årsarbetare per vårdtagare på kommunens särskilda boenden. Idag ligger denna siffra på ca 0,6. Detta innebär en minskning av personaltätheten med en tredjedel. Till detta kommer att en genomsnittlig vårdtagare ofta är mer krävande idag än för 20 år sedan pga att antalet multisjuka ökat.

Även avsaknaden av personalinflytande bidrar till den höga sjukfrånvaron. Ett nytt arbetstidsavtal måste därför utarbetas i nära samråd med de anställda. Detta av minst två skäl. Dels på grund av den väldiga mängd kunskap som alla dessa anställda besitter. Dels av demokratiska skäl. Det vore väldigt positivt om de som arbetar inom vård och omsorg inbjöds till ”arbetsgrupper för utformande av det nya heltids-erbjudandet”.

Personalinflytandet måste också märkas i vardagen – oavsett arbetstidsmodell. Vi tänker främst på schemaläggningen. Idag sköts denna av tre olika ”instanser”. Personalen själva, som sedan lämnar över till schemastödjarna, som i sin tur lämnar över till enhetschefen. Någon måste ha ett slutligt ansvar och detta är enhetschefen. Det är också önskvärt att de anställda är delaktiga. Den tredje instansen, schemastödjarna, kan dock avvecklas. Dessutom bör fyraveckorsschemat skrotas, då detta innebär att planeringshorisonten blir alldeles för kort. Schemat kan komma personalen tillhanda så sent som tio arbetsdagar i förväg. För personalen kan detta innebära att den helg då man brukar vara ledig plötsligt är schemalagd. Detta innebär att en viktig ”kortresa” över en helg kräver uttag av semesterdagar för att ledigheten verkligen ska vara garanterad.

Vi vill avsluta med ett budskap till de makthavare, politiker och tjänstemän, som endast ser till ekonomiska faktorer. Kostnaden för den totala sjukfrånvaron i Umeå kommun brukar beräknas uppgå till ca 200 miljoner kr. Hundra miljoner i direkta sjuklönekostnader. Hundra miljoner ytterligare i form av produktionsbortfall. Det finns alltså inte bara en utgiftssida då personaltätheten, och lönekostnaderna, ökar. Det finns även en inkomstsida – i form av minskade utgifter för sjukfrånvaro. Detsamma gäller när personalinflytandet ökar. Även detta minskar sjukfrånvaron och kostnaderna för denna. Dessutom tas personalens kunskaper tillvara – vilket kommer att bidra till en långsiktigt hållbar arbetstidsmodell. I form av ett erbjudande!

Print Friendly, PDF & Email